right now
Bato? Who the what now? Bato! Sokka! Katara!